back OBCHODNÉ PODMIENKY          

 

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA :

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou (distribútorom). Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný
riadne sa s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začiatkom obchodnej spolupráce.


II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE :

Nákup vo firme môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z podnikového registra alebo v živnostenskom liste povolenie na predaj,
sprostredkovanie kníh, periodických/neperiodických publikácií alebo kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja. Registráciu nového odberateľa možno vykonať:

1.    zaslaním kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu na fax: 02/5441 0994

2.    zaslaním e-mailu so scan-om výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu na adresu oxico@oxico.sk

3.    osobne na obchodnom oddelení v budove sídla firmy


III. KONTAKTNÁ ADRESA :

OXICO, Panónska cesta 6, 851 04, Bratislava
Pracovná doba: Po-Pia 8:00-16:30 hod.


IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU :

Odberateľ si môže u distribútora objednať tovar osobne, telefonicky, písomnou formou - faxom alebo e-mailom.
Každá objednávka musí obsahovať: obchodné meno firmy, kontaktnú osobu, telefónne, faxové číslo alebo email, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH, presný popis tovaru (plný názov kurzu a EAN kód) a počet kusov.
U odberateľov so sídlom mimo Bratislavy je vhodné uviesť spôsob odberu tovaru.
Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný aj na internete na adrese www.oxico.sk/jazyky.html v sekcii príslušného jazyka.

1.    POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:
Pri objednávaní prostredníctvom e-mailu zákazník automaticky dostane potvrdenie o evidovaní objednávky.
V prípade, že odberateľ objednáva tovar písomnou formou alebo faxom a požaduje potvrdenie objednávky, musí to v tejto objednávke uviesť.

2.    ZÁVÄZNÉ OBJEDNÁVKY:
Zaväzné objednávky zaväzujú k odberu tovaru. Vybavujeme ich obratom. Bežná dodacia lehota je 3-7 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch dlhšie.
V prípade, že sa daný tovar na sklade nenachádza, bežná doba čakania je 2-8 týždňov v závislosti od vydavateľa, druhu tovaru a jeho dostupnosti u vydavateľa.

3.    PREDBEŽNÉ OBJEDNÁVKY:
Predbežná objednávka nezaväzuje tento tovar odobrať, pomôže nám zabezpečiť dostatočné množstvo kníh pre všetkých zákazníkov.
Má informačný charakter a môžete ju kedykoľvek upraviť alebo aj zrušiť. Vybavíme ju až po potvrdení záväznou objednávkou.


V. DOKLADY :

      1. PROFORMA FAKTÚRA: Proforma faktúry nevystavujeme.

2. FAKTÚRA:
Slúži aj ako dodací list. V prípade dopravy prepravnou službou je priložená k tovaru, zatiaľ čo pri osobnom prevzatí tovaru ju dostane zákazník osobne.
Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí je doklad považovaný za neplatný.

3. DOBROPIS:
Vrátenie tovaru je možné len vo výnimočných prípadoch.. V takomto prípade treba predložiť kópiu pôvodnej faktúry a priložiť písomnú žiadosť o dobropis s odôvodnením.


VI. PLATOBNÉ PODMIENKY :

Platbu objednávaného tovaru je možné uskutočniť:

1. bankovým prevodom na účet distribútora: 2518663/7500

2. poštovou poukážkou typu "U"

3. osobne, platbou v hotovosti v pokladni na adrese sídla firmy


VII. PLATOBNÁ LEHOTA:

Ak nie je stanovené inak, doba splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní. Ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte číslo faktúry.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je firma OXICO oprávnená účtovať penále vo výške 0,05% zo sumy objednávky za každý deň omeškania.

    UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy OXICO.


VIII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prievziať osobne v sklade firmy OXICO (minimálne 1 pracovný deň po obdržaní potvrdenia o evidovaní objednávky), alebo môže by expedovaný prepravnou službou (DPD).
Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a druh tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované.
Náklady na prepravu tovaru (3,15 €) pri objednávke nad 166 € hradí firma OXICO (platí pre kníhkupectvá, jazykové školy a individuálnych zákazníkov, pri školách je táto suma 100 €).
Poistenie a náklady na dopravu pri reklamácii ktorú nezavinil zákazník sú taktiež hradené firmou OXICO.
Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu.
Distribútor zároveň neručí za škody sposobené oneskoreným dodaním zásielky prepravcom.


IX. REKLAMÁCIE :

Pri každej reklamácii treba spolu s tovarom zaslať aj sprievodný list s uvedením dôvodu reklamácie a kópiou faktúry/dobierky.

a) POŠKODENÝ TOVAR (tlačové chyby, chybné nahrávky a pod.): vymeníme alebo zašleme bezplatne hneď po vrátení poškodeného tovaru.

b) NESPRÁVNE DODANÝ TOVAR: vymeníme alebo zašleme bezplatne hneď po vrátení nesprávne dodaného tovaru.


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu odberateľa.

 

V Bratislave, 24.10.2014

na tlac na tlač