EDELSA  – tituly s odporúčaciou doložkou

 

Pedagogicko-organizačné pokyny(POP) MŠ SR, kapitola 4 – UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ str. 23, ods. 1 - 4  

      

1. Pre informácie k učebnicovej politike odporúčame sledovať www.edicny-portal.sk, kde sú zverejnené informácie o učebniciach, o výberových konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc a taktieţ objednávkový formulár pre učebnice, ktoré poskytuje ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne.

2. Objednávky učebníc sa realizujú výlučne vyplnením elektronickej objednávky cez www.edicny-portal.sk, kde sú zverejnené aj termíny začatia a ukončenia objednávkového konania. Ministerstvo porovná objednávky jednotlivých učebníc s reálnym počtom ţiakov v príslušnom ročníku.

3. Po ukončení objednávacieho konania na nákup učebníc si môţu objednať učebnice len novozriadené školy. Objednávku učebníc pre 1. ročník si budú môcť spresniť všetky školy podľa počtu ţiakov zapísaných do 1. ročníka v termíne zverejnenom na www.edicny-portal.sk.

4. Zoznamy učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia alebo odporúčacia doloţka, sú zverejnené na www.edicny-portal.sk.



http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/POP/POP_2011_2012.pdf

 

image007

LA PANDILLA

(CD-24716/15121-1:919)