Príspevok na učebnice cudzieho jazyka na stredných školách


Zoznam učebníc odporúčaných MŠVVaV SR Kompletné informácie Časté otázky

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov:

  • 3. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
  • 4. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
  • 5. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním podľa stavu k 15. septembru 2018 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o základnej škole Škôl (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2019.


Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 11,00 €

menu